تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم ق...

ادامه مطلب

تعیین اصلاحات تعرفه ای ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل

هیئت وزیران در جلسه 1403/1/26 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم ق...

ادامه مطلب

آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

در اجرای مفاد بند الف و تبصره 2 ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ...

ادامه مطلب