ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح ردیف تعرفه ها، کاهش یا افزایش سود بازرگانی و مندرجات ذیل یاداشت های برخی فصول کتاب مقررات صادرات و واردات

بپیوست تصویر تصویب نامه شماره /٣۶٨۹١ت۶٢٤٥١هـ مورخ ١٤٠٣/٣/١ هیئت محترم دولت در خصوص اصلاحات (٣۷٢) رد...

ادامه مطلب