بخشنامه‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

آیین نامه نحوه عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

در اجرای مفاد بند الف و تبصره 2 ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 اسفند ماه 1369 و اطلاعیه مهم مصوب 15 آذر ماه 1373 آن، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و موارد تعلیق یا لغو عضویت را به شرح زیر در جلسه مورخ 1/7/1374 تصویب نمود.

ماده 1- شرایط عضویت
 اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند، می توانند با رعایت شرایط زیر به عضویت اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن درآیند.

1/1- اشخاص حقیقی
1/1/1- داشتن حداقل 23 سال شمسی.
2/1/1- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول.
3/1/11- ارائه مدارکی از قبیل مجوز تأسیس و بهره برداری، پروانه کسب، سند مالکیت، اجاره نامه محل کسب به عنوان دلیل اشتغال به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته، یا ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی در زمینه های مزبور.
4/1/1- تأیید صلاحیت اخلاقی – تجربی – مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با 3 سال سابقه یا تأیید 2 نفر از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق ذیربط.
5/1/1- امضاء تعهد نامه موضوع ماده 2 آئین نامه.
6/1/1- گواهی نداشتن سوء پیشینه.
7/1/1- گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
8/1/1- داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته و ارائه تغییرات بعدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
9/1/1- دو قطعه عکس تمام رخ 4*6 جدید.
10/1/1- تصویر شناسنامه.
11/1/1- پرداخت حق عضویت.

2/1- اشخاص حقوقی
1/2/1- کارت عضویت اشخاص حقوقی که در زمینه موضوع فعالیت اتاق به امور اقتصادی اشتغال دارند، بنا به درخواست متقاضی به نام مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره صادر خواهد شد.
2/2/1- گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1/1/1، 2/1/1 و 6/1/1 باشد و تعهدنامه موضوع ماده 2 آئین نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
3/2/1- گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
4/2/1- دو قطعه عکس تمام رخ 4*6 گیرنده کارت.
5/2/1- تصویر شناسنامه گیرنده کارت.
6/2/1- تصویر مدرک تأسیس و آخرین تغییرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمی.
7/2/1- پرداخت حق عضویت.
تبصره 1- اشخاص حقوقی که در شهرستانها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنمایند.
مدیر شعبه نیز باید حائز همان شرایطی باشد که برای عضویت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره لازم است.
تبصره 22- اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.

ماده 2- تعهدنامه
کلیه متقاضیان عضویت یا تجدید عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موظفند تعهدنامه زیر را امضاء نمایند.

بسمه تعالی

تعهدنامه عضویت در اتاقهای بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

اینجانب ................ (شخص حقیقی یا حقوقی ) متقاضی عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان .................. بدینوسیله اعلام تعهد می نمایم 
1- شایستگی اخلاقی و اجتماعی و مالی لازم برای استفاده سالم از کارت عضویت و بهره گیری از خدمات اتاق و همکاری با آن را دارا هستم.
22- در اشتعال به فعالیت های بازرگانی، تولیدی و خدماتی همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعایت امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاری را در عملیات و معاملات خود نموده و به پیمانها و قراردادها و رعایت قوانین مقرر پایبند خواهم بود.
3- در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آمیز کلیه اختلافاتی که در جریان یا بر اثر عملیات یا معاملات تجاری اینجانب بوجود آید، نهایت کوشش را خواهم نمود.
4- از هر فعل یا ترک فعلی که به امنیت اقتصادی داخلی یا خارجی کشور لطمه بزند و اعتبار جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار نماید پرهیز خواهم نمود.
5- مساعی خود را برای تقویت جایگاه اتاق و مشارکت در بهبود و پیشبرد امور آن بکار خواه بست.
66- در صورت تخلف از مفاد این تعهدنامه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران حق تصمیم گیری در مورد تعلیق یا لغو عضویت یا محروم نمودن اینجانب از خدماتی را که توسط اتاق ارائه میشود خواهد داشت و پیامدهای آن را می پذیرم.

امضاء و مهر

ماده 3- تعداد و مدت اعتبار کارت عضویت
1/33- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت عضویت داشته باشد، مگر در مواردی که شخص حقیقی علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود به عنوان نماینده یک شخصیت حقوقی نیز به عضویت اتاق درآید.
کارتهایی که طبق تبصره 1 ماده 1 برای شعبات اشخاص حقوقی صادر می گردد، تضاعف کارت تلقی می شود.
2/3- مدت اعتبار کارت عضویت 1 سال است که با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت، قابل تمدید خواهد بود.

ماده 4- تعلیق و لغو عضویت
عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن با وقوع شرایط زیر بسته به مورد به حال تعلیق در می آید و یا لغو می گردد.
1- تصمیمات مراجع قضائی به تعلیق یا لغو عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن.
2- سلب یکی از شرایط عضویت.
3- نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده 2 آئین نامه و ارتکاب با تخلفات مغایر شئونات و اخلاق تجاری.
تبصره 1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد 2 و 3 فوق با کمیسیون موضوع ماده 5 این آئین نامه خواهد بود.
تبصره 2- اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن موظفند که تصمیمات موضوع بند 1 اجرا و مراتب را به اتاق ایران اعلام نمایند.

ماده 5- کمیسیون
موارد پیش بینی شده در ماده 4 و شکایاتی که علیه اعضاء اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن در زمینه ارتکاب تزویر و دسیسه در معاملات، پیمان شکنی، رقابت مکارانه، نقض عرف و آداب داد و ستد و پایمالی اخلاق تجاری مطرح می گردد، در کمیسیون ویژه ای به شرح آتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تخلفات و شکایات مربوط به اعضاء نخست در یک هیأت 33 نفره داوری متشکل از داوران منتخب طرفین اختلاف و داور منصوب هیأت رئیسه اتاق مربوط مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد و در صورت عدم موافقت طرفین اختلاف با تشکیل هیئت داوری و یا بی نتیجه ماندن رسیدگی داوری، پرونده تخلف یا شکایت برای رسیدگی به کمیسیون ارسال می گردد.

1/5 – ترکیب کمیسیون
کمیسیون از 22 نفر اعضاء هیئت رئیسه اتاق ایران ( ترجیحاً از نواب رئیس) به انتخاب هیئت رئیسه اتاق ایران، دبیر کل اتاق ایران، یکی از اعضاء هیئت رئیسه اتاق شهرستان مربوط و سرپرست امور حقوقی اتاق ایران تشکیل میشود.
 کمیسیون در نخست جلسه خود نسبت به تعیین رئیس و نائب رئیس کمیسیون برای یک دوره تصدی شش ماهه اقدام خواهد نمود تمدید این دوره بلامانع است.

2/5- تصمیمات
چنانچه عضو متهم به ارتکاب تخلف تبرئه نگردد، تصمیمات کمیسیون می تواند به تناسب تخلف انجام شده شامل اخطار و توبیخ کتبی، محرومیت از تمام یا برخی از خدمات اتاق، تعلیق یا لغو عضویت باشد. با لغو عضویت در اتاق چنانچه عضو خاطی کارت بازرگانی داشته باشد، نسبت به ابطال کارت وی اقدام لازم بعمل آمده و مراتب جهت تأیید به آگاهی وزارت بازرگانی خواهد رسید تلاش مؤثر عضو خاطی در جهت جبران خسارات زیان دیده و کسب رضایت او، می تواند از موجبات لغو یا تخفیف تصمیمات کمیسیون باشد.

3/5- آئین رسیدگی
 دبیر کل اتاق ایران گزارش وقوع تخلف و یا شکایات رسیده را که از طریق اتاق شهرستان مربوط به وی اعلام می گردد، بررسی می نماید و بدواً در صدد حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بر می آید. چنانچه تلاش او در مدت معقول بی نتیجه بماند، پرونده تخلف یا شکایت را تشکیل و موضوع را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اطلاع کمیسیون می رساند.
1/3/55- سرپرست امور حقوقی اتاق صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات کمیسیون را تحریر می نماید و آنرا به امضاء حاضران در جلسه می رساند. متعاقباً بر اساس مفاد صورتجلسه، متن ماشین شده تصمیم تهیه می گردد و جهت ابلاغ و اقدام به امضاء دبیر کل اتاق می رسد.
2/3/55- تصمیمات با اکثریت آراء اعضاء کمیسیون اتخاذ می گردد. به هر حال اعتبار هر تصمیم به وجود رأی حداقل یکی از اعضاء هیئت رئیسه اتاق ایران که در کمیسیون عضویت دارد منوط خواهد بود.
3/3/5- حق رأی عضو کمیسیون، قابل تفویض به اعضاء دیگر نیست.
4/3/5- تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.
5/3/55- کمیسیون از عضو متهم به ارتکاب تخلف و همچنین شاکی و شهود و مطلعین برای حضور در جلسه رسیدگی جهت استماع اظهارات آنان و اخذ توضیح دعوت می کند. چنانچه هر یک از اصحاب دعوی یا شهود و مطلعین به هر دلیل حضور نیابند، کمیسیون می تواند لدی الاقتضاء بر پایه مدارک و دلایل موجود تصمیم گیری نماید.

4/5- دبیرخانه و تشکیل جلسات
 دبیرخانه کمیسیون در محل امور حقوقی اتاق ایران مستقر است و جلسات رسیدگی بنا به دعوت رئیس کمیسیون و یا دبیر کل تشکیل می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *