قوانین و بخشنامه های بین المللی

قوانین و بخشنامه های کسب و کار حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل و نقل بین المللی چیست ؟ شرکت حمل و نقل بین المللی با هدف جابجایی کالا از داخل کشور به سایر کشورها ، با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر کشور ها صورت می گیرد.

شرکت نماینده می شود عبارتست از یک
شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل بین المللی کالا شامل فعالیت های فورواردری،
کریری و یا تواما تشکیل خواهد شد.

مدارک و شرایط لازم جهت ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی چیست؟

 1. ارائه اساسنامه شرکت در 3 نسخه
 2. ارائه شرکت نامه کمپانی در 3 نسخه
 3. ارائه اظهارنامه ارگان در 3 نسخه
 4. ارائه اولین صورت جلسه مجمع عمومی مبنی بر انتخاب مدیر عامل و معرفی امضاهای مجاز و سایر تصمیمات متاخذه در 3 نسخه
 5. درج کامل مشخصات شامل نشانی و محل سکونت فعلی مدیرعامل ، سهامداران و اعضای هیئت مدیره و شماره تلفن آنها
 6. کپی برابر اصل همه صفحات شناسنامه اعضا و کارت ملی
 7. داشتن گواهی عدم سوء سابقه اعتیاد به مواد مخدر و کارت پایان خدمت نظام وظیفه
 8. ارائه مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره
 9. ارائه اسناد رسمی دفتر کار و ارائه سند تلفن دفتر کار
 10. پس از ارسال مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی ، سهامداران ، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره باید ظرف مدت 10 روز برای تنظیم فرم حضور در ایران با در دست داشتن شناسنامه ، کارت ملی و 2 قطعه عکس به سازمان حمل و نقل واحد مربوط مراجعه کنند.
 11. .  پس از تکمیل پرونده و مورد تایید قرار گرفتن دفتر کار و واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 90036 به نام تسهیلات بانک ملی ایران شعبه وصال تهران نو، ‏با صدور مجوز ثبت شرکت موافقت خواهد شد.‏
 12. پس از ارائه مدارک ثبتی و تطبیق آن با پیش نویس تایید شده قبلی با صدور ‏مجوز فعالیت شرکت موافقت خواهد شد.‏

محل مراجعه : همچون مورد قبل است.‏
محل مراجعه برای طرح اعتراض یا شکایت همچون مورد قبل است

توجه : از کلیه اسناد و مدارک باید کپی تهیه شوند و در دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شوند.

موارد و شرایط سپردن تعهد رسمی برای تأسیس شرکت حمل و نقل بین المللی کالا چیست؟

 1. عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
 2. نوشتن نام شرکت در دو طرف وسیله نقلیه شرکت 
 3. انتخاب نام فارسی – ایرانی و غیر مشابه با نام دیگر شرکتهای حمل و نقل ‏(برای جلوگیری از دوباره‌کاری در ابتدا نام شرکت با واحد امور شرکتها هماهنگ شود، سپس در اداره ثبت شرکتها ذخیره گردد.)‏
 4. ارسال یک نسخه کامل از مدارک ثبتی و آگهی تاسیس شرکت که به تایید اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری رسیده باشد ظرف مدت 15 روز از تاریخ ثبت.‏
 5. تعهد رسمی هیئت موسس و مدیر عامل منتخب مبنی بر ارسال آمار فعالیت شرکت هر شش ماه یک بار (پایان ماههای شهریور و اسفند)‏
 6. تعهد رسمی هیئت موسس مبنی بر اجرای کلیه دستورالعملهای صادره از طرف سازمان حمل و نقل.‏
 7. تعهد رسمی هیئت موسس مبنی بر اینکه هرگونه تغییرات در شرکت قبل از اعلام به اداره ثبت شرکتها با اطلاع و کسب نظر قبلی از سازمان حمل ونقل (واحد مربوط) انجام پذیرد.‏
 8. تعهد رسمی از طرف هیئت موسس مبنی بر اینکه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در هیچ یک از ادارات و موسسات دولتی شاغل نیستند.‏

شرایط مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی چیست؟ :

 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
 2. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
 3. نداشتن سوء پیشینه کیفری
 4. نداشتن اعتیاد به مواد مخدر
 5. پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم از خدمت وظیفه
 6. داشتن حداقل دیپلم کامل متوسطه
 7. داشتن حداقل 25 سال تمام
 8. داشتن 5 سال سابقه کار در زمینه حمل و نقل بین المللی که به یکی از راههای زیر احراز خواهد شد:‏

  الف) تایید سازمان یا وزارتخانه مربوط برای سابقه کار دولتی
  ب) تایید سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه 
  ج) روزنامه رسمی کشور

یا: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با دو سال سابقه کار
یا: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های تخصصی حمل و نقل ، مدیریت بازرگانی، مدیریت اداری، بیمه و بانکداری، گمرک، اقتصاد وترافیک ، بدون سابقه کار

 1. داشتن گواهی گذراندن دوره مدیریت حمل و نقل بین المللی
 2. عدم اشتغال در شغل در سایر شرکتها (توضیح اینکه مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللی نمی تواند در سایر شرکتها در سمت مدیر عامل باشد.)‏

تعریف اصطلاحات به کار رفته در آیین نامه و کلمات رایج در قوانین تجارت و کسب و کار حمل و نقل بین المللی :

حمل و نقل بین المللی کالا :
حمل و نقل بین المللی کالا عبارت است از جابجایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن
شرکت حمل و نقل بین المللی :
شرکت حمل و نقل بین المللی که در این آیین نامه اختصاراشرکت نماینده می شود عبارتست از یک
شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل بین المللی کالا شامل فعالیت های فورواردری،
کریری و یا تواما " تشکیل خواهد شد.
فعالیت فورواردری :
فعالیت فورواردری عبارتست از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از شیوه های مختلف زمینی،
هوایی ، دریایی و یا ترکیبی از آنها و همچنین انجام خدمات مربوط و قبول مسئولیت به موجب بارنامه
صادره و قراردادهای منعقده .
فعالیت کریری بین المللی:
فعالیت کریری عبارت است از تصدی بلافصل جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر به یکی از
شیوه های حمل وطبق قرارداد حمل

فعالیت کارگزاری بین المللی:
فعالیت کارگزاری عبارت است از انجام عملیات مربوط به حمل و نقل بی نالمللی کالا به نمایندگی از
طرف یک شرکت .
مشتری :
عبارت از شخص حقیقی یا حقوقی که با شرکت برای جابجایی کالا قرارداد منعقد می نماید.
بارنامه :
سندی است قابل انتقال و مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر
می نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه ( مبدا حمل ) به نقطه دیگر ( مقصد حمل ) با وسیله
حمل مورد توافق ( کشتی  کامیون  راه آهن  هواپیما و یا ترکیبی از آنها ) در مقابل کرایه حمل معین
می باشد.
راهنامه :
سندی است غیرقابل انتقال که حمل کننده با صدور آن متعهد می گردد در قبال کرایه ، محموله یک
وسیله نقلیه را از مبداء تا مقصد ، حمل و تحویل گیرنده نماید.
ترخیصیه :
سندی است که بموجب آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، صاحب کالا جهت ترخیص کالا به
گمرک معرفی شود.
ترانزیت خارجی :
ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور
ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از
قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالااز همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی
کشور خارج می گردد.
کالای خطرناک :
ADR دفترچه طبقه بندی کالاهای خطرناک ) و ) IMDG عبارتست از کالایی که طبق طبقه بندی
خطرناک محسوب گردیده باشد.
فوروارد :
شخص حقوقی ( شرکت ) است که قرارداد حمل سراسری با مشتری منعقد می نمایدشرکتهایی که
طرف قرارداد مستقیم با مشتری قرار می گیرند فورواردر محسوب می شوند.
کریر یا   حمل کننده :
شخص حقوقی ( شرکتی )است که با انعقاد قرارداد حمل با شرکت فورواردر یا صاحب کالا و با قبول
انجام عملیات حمل با استفاده از وسایل و تجهیزات در اختیار خود متعهد می گردد.
راننده تحت پوشش :
شخص حقیقی واجد شرایط رانندگی در حمل و نقل بی نالمللی است که به منظور فعالیت در امر حمل و
نقل بین المللی کالا و وابستگی به شرکت معینی ، با یکی از شرکتها قرارداد همکاری منعقد می نماید.
کالای گران قیمت :
اقلام یا اجناس گران قیمت عبارت از شمش طلا ، مسکوکات ، اسناد بهادار و قابل معامله ، سنگهای
قیمتی ، اجناس عتیقه ، عکس و نقاشی و آثار هنری و اقلام مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *